Betöltés...

Adatkezelési szabályzat

1         A szabályzat célja:

 

Az Imperial Star Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Ószőlő utca 150., a továbbiakban „Társaság”, „Szolgáltató” vagy „Adatkezelő”), mint adatkezelő, és az általa üzemeltetett www.tuzcsillagpirotechnika.hu internetes webáruház (továbbiakban „webáruház”) magára nézve alapvető kötelezettségének tekinti a személyes adatok védelméhez fűződő jog maradéktalan biztosítását működése körében, ezért minden rendelkezésünkre álló eszközzel és minden lehetséges módon  arra törekszünk, hogy az Ön adatait az EU 2016/679 rendeletének („Általános Adatvédelmi Rendelet”) való legteljesebb megfeleléssel, illetve a vonatkozó egyéb jogszabályokkal összhangban kezeljük, ezért az adatkezelő  kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az adatkezelő elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

2         Az adatkezelés és az adatvédelem jogszabályi háttere:

 

Az adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

    1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);

    1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);

    2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

    2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

    2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

 

3         Értelmező rendelkezések:

 

Az alábbi értelmező rendelkezések az Információs törvény alapján kerültek meghatározásra:

 

            3.1      Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

            3.2      Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

            3.3      Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik

            3.4      Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

            3.5      Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

            3.6      Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

            3.7      Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

            3.8      Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

            3.9      Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik

            3.10    Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

            3.11    Különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatok, továbbá a bűnügyi személyes adat.

            3.12    Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

            3.13    Szolgáltatás(ok): az Adatkezelő által nyújtott azon szolgáltatások, amelyeket Felhasználók, mint megrendelők részére az Adatkezelő elérhető szolgáltatásokként végez, és amely tevékenysége körében adatkezelést végez.

            3.14    Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

 

4         Az adatkezelő megnevezése:

 

Szervezet neve: Imperial Star Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Ószőlő utca 150.

Email: info@tuzcsillagpirotechnika.hu

Webáruház: www.tuzcsillagpirotechnika.hu

Telefonszám: +36 70/ 389 72 75

Cégjegyzékszám: 15 09 072180

Szervezet adószáma: 14165078-1-15

 

5         Az adatkezelés alapelvei:

 

            5.1      Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

            5.2      Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

            5.3      Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

            5.4      Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

            5.5      Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.  A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;

b) pontosak, teljesek, és ha szükséges időszerűek;

c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

            5.6      Az Imperial Star Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. adatkezelése a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak, illetve a jelen szabályzatban rögzített adatvédelmi szabályoknak megfelelően történik, azokat kizárólag a tevékenysége során használja fel, jogosult hozzájárulása nélkül más természetes, vagy magánszemélynek semmilyen jogcímen nem adja át. Kivételt képeznek a törvényi kötelezettségen alapuló adatközlések, illetve az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az Ügyfél nevét, illetve beazonosítására alkalmas bármely adatát nem tartalmazza.

            5.7      A Társaság meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért.

            5.8      Különleges adatot a Társaságunk nem kezel.

            5.9      Az adatokat az adatkezelő jogosult megismerni, az adatokat nem teszi közzé, harmadik személyek számára nem adja ki. A Társaság kizárólag olyan személyes adatot kezel, amelynek rögzítése szükséges a Társaság tevékenységi köréhez tartozó feladatok ellátására.

 

6         Az adatkezelés jogalapja, módja és célja:

 

            6.1      Az adatkezelés jogalapja az Ügyfél önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az Ügyfél a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi- és adatkezelési szabályzat előzetes megismerését követően történő kifejezett elfogadásával – az erre vonatkozó megadásával adja meg.

            6.2      Az adatkezelés célja a Szolgáltató által elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, mely a webáruházon elérhető szolgáltatások igénybevételére is kiterjed. Bővebb információt erről a 8. pont tartalmaz.

            6.3      A Társaság az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatait célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és a rendelés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Az adatokat kizárólag a megrendelés teljesítéséhez és kommunikációs célokra használja fel.

            6.4      Az Ügyfél felelősséget vállal azért, hogy az általa megadott e-mail címről kizárólag ő veszi igénybe szolgáltatásainkat, erre tekintettel a megadott e-mail címmel történő bejelentkezéssel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

            6.5      Az Ügyfelek által megadott elektronikus levélcímek (e-mail címek) Adatkezelő általi felhasználásának módja a következő: az e-mail címek kezelése az ügyfél azonosítását, a szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartási célokat szolgálja. Az Ügyfél kérésére az Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatást elektronikus formában, e-mailben juttatja el az Ügyfél részére.

            6.6      Az Ügyfél által megadott telefonszám Adatkezelő általi felhasználási célja a következő: a folyamat során kapcsolattartási célokat szolgál.

            6.7      Az Ügyfelek által a webáruházban megadott adatok a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásainak használatára irányulnak, valamint az adatkezelő közötti folyamatos kapcsolatot szolgálja.

            6.8      Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

            6.9      Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

            6.10    Az Ügyfél tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését.

 

7         Kezelt adatok köre:

 

A fentiek alapján a Társaságunk az érintettek (továbbiakban: „Ügyfél” vagy „Érintett”) következő adatait kezeli, mely a www.tuzcsillagpirotechnika.hu webáruházon keresztül történő megrendelésre, vásárlásra vonatkozik:

 

Magánszemély esetén

- Ügyfél teljes neve

- E-mail cím, jelszó

- Telefonszám

- Számlázási adatok (számlázási név, irányítószám, település, utca és házszám)

- Szállítási adatok (szállítási név, irányítószám, település, utca és házszám)

Cég vagy adószámmal rendelkező magánszemély esetén

- Név / Cégnév

- Adószáma

- Kapcsolattartó neve

- E-mail cím, jelszó

- Telefonszám

- Számlázási adatok (számlázási név, irányítószám, település, utca és házszám)

- Szállítási adatok (szállítási név, irányítószám, település, utca és házszám)

 

8         Kezelt adatok köre:

 

            8.1      A webáruház megtekintése személyes adatok megadása nélkül is lehetséges bárki számára. A webáruház megtekintése díjmentes. Ha a webáruház bővített funkcióinak használata érdekében az Ügyfél megadja adatait, úgy a Társaság ezt a Szabályzatot alkalmazza.

            8.2      A személyes adatokat az Ügyfél önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre az esetleges regisztráció illetve a Szolgáltatóval történő kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért az Ügyfél a felelős.

            8.3      A tuzcsillagpirotechnika.hu webáruház látogatása során az Imperial Star Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

            8.4      Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

            8.5      A kezelt adatok köre: e-mail cím, jelszó, név, telefonszámok, cégnév, adószám, a regisztráció dátuma és időpontja, a rendelés dátuma és időpontja, a rendelés adatai.

            8.6      A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének. Amennyiben az Ügyfél nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy az Ügyfél az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

            8.7      Online bankkártyás fizetés esetén a tranzakció azonosítója, a vásárlás összege, dátuma és időpontja továbbításra kerül a tranzakciót lebonyolító CIB Bank felé. A személyes adatokat az Adatok módosítása menüben lehet módosítani. A személyes adatok törlését – a számviteli bizonylatok kivételével – a jelen tájékoztató 4. pontjában közzétett elérhetőségeken lehet kérni.

            8.8      Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

            8.9      A webáruház oldalainak böngészésével, regisztrációval, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a Szolgáltató általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

            8.10    A tuzcsillagpirotechnika.hu címen elérhető portál html kódja az Imperial Star Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. -től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

            8.11    Külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

Elérhetőségük: www.google.com/analytics/.

            8.12    A szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testreszabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

            8.13    A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

 

9         Az adatkezelés időtartama:

            9.1      Az adatfelvétel során kötelezően megadott adatok kezelése az adatfelvétellel kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A rögzített adatok megváltoztatását, vagy törlését a 4. pontban megadott elérhetőségek valamelyikén kezdeményezheti.

            9.2      A Weboldalon történő szolgáltatások igénybevétele során az adatok kezelése a megrendelés, vásárlás után történik, miután az Érintett a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatait az Adatkezelő részére bocsátotta.

            9.3      A Weboldalon történő megrendelés, vásárlás teljesítését követően az Érintett adatait a Társaság nem őrzi meg.

            9.4      Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban, adózás rendjéről szóló törvényben, nem utolsó sorban a munkaügyi iratok megőrzésére vonatkozó) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

 

10       Jogorvoslat:

 

            10.1    Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Társaság által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

            10.2    A Társaság az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. A Társaság, a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

            10.3    Az Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli jogszabályokban, adózás rendjéről szóló törvényben, nem utolsó sorban a munkaügyi iratokra megőrzésére vonatkozó) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a Társaság szükséges időtartamig megőrzi.

            10.4    A személyes adatot törölni kell, ha

a) kezelése jogellenes;

b) az érintett kéri;

c) az hiányos vagy téves ‐ és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható ‐, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

            10.5    Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Társaság ügyvezetőjéhez fordulhat a 4. pontban megadott elérhetőségek valamelyikén keresztül.

            10.6    Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

            10.7    Az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, az Ügyfél a jogainak megsértése esetén a Társaság ellen bírósághoz fordulhat.

 

11       Adatkezelési tájékoztató módosítása:

 

            11.1    Az Adatkezelő fenntartja a jogot magának a jelen adatkezelési tájékoztató módosítására illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásai esetén a Szabályzat megfelelő módosítására.

            11.2    A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy módosítás esetén a korábbi szövegváltozat is elérhető legyen a honlapon.

 

FIGYELEM ! A 210/2009. (IX.29.) K. rendelet tiltja a pirotechnikai (tűzijáték) termékek csomagküldő kiskereskedelmét. Tekintettel azonban azok birtoklására, tárolására, szállítására és felhasználására vonatkozó speciális szabályokra, a megrendelt termékek csak személyesen vehetők át az előre egyeztetett helyszínen.

 

Sütik

Regisztráció adatkezelése

Megrendelés adatkezelése

Kapcsolatfelvétel adatkezelése